Przepisy dotyczące przewozu psów wybrane linie lotnicze, autokary

Posted by on Cze 17, 2015 in test2 kat | No Comments

 

Rayanair

PRZEWÓZ PSÓW PRZEWODNIKÓW I PSÓW TOWARZYSZĄCYCH

 •  Wszystkie loty wewnątz UE/EOG
 •  Wszystkie loty wewnątrzkrajowe

Na poniższych trasach poza UE, podróż z psem przewodnikiem NIE jest możliwa:

 •  Loty do/z Maroko.

Specjalne przepisy dla pasażerów podróżujących z psem przewodnikiem, na lotach do Wielkiej Brytanii i Republiki Irlandii

 •  Podczas wjazdu na teryrtorium Wielkiej Brytanii lub Republiki Irlandii, pasażer zobowiązany jest przedstawić:

Ważny paszport UE dla psa przewodnika
lub
Oficjalne zaświadczenie od lekarza weterynarii (wraz z dokumentacją medyczną)*

 •  Paszport UE dla psa przewodnika lub zaświadczenie od lekarza weterynarii musi zawierać potwierdzenie, iż pies przewodnik należy do jednej z poniższych organizacji, aby móc wjechać na terytorium Wielkiej Brytanii lub Republiki Irlandii.Międzynarodowa Federacja Psów Przewodników
  Psy przewodnicy UK
  Międzynarodowa Organizacja Psów Przewodników (Assistance Dogs International (ADI))

Specjalne przepisy dla pasażerów podróżujących z psem przewodnikiem, na lotach wewnątz UE/EOG 

Pasażerowie podróżujący z psem przewodnikiem muszą przedstawić, na wszystkich lotach wewnątrz UE/EOG, ważny paszport UE dla psa przewodnika* lub oficjalne zaświadczenie od lekarza weterynarii (wraz z dokumentacją medyczną)

Ogólne warunki dotyczące podróży:

 •  Aby być zakceptowanym do podróży na lotach Ryanair, pies przewodnik musi być odpowiednio przeszkolony, aby służyć pomocą pasażerowi z niepełnosprawnością (fizyczną, zmysłowa lub psychiatryczną).
 •  W czasie trwania lotu pies przewodnik musi mieć założoną obrożę lub standartową kamizelkę przewodnika.
 •  Pies przewodnik podróżujący w kabinie pasażerskiej musi siedzieć na podłodze przy nogach pasażera. Maxymalna ilość psów przewodników to 4 na lot. Pies, jego pożywienie oraz dodatkowe pojemniki przewożone są bezpłatnie.
 •  Każdy pasażer chcący podróżować z psem przewodnikiem powinien powiadomić o tym Ryanair podczas dokonywania rezerwacji lotu lub za pomoca Linii Pomocy Specjalnej Ryanair.

Uwaga! Brak wcześniejszego powiadomienia może skutkować brakiem dostępności usługi i możliwości odbycia podróży zgodnie z rezerwacją.

*Paszport dla psa przewodnika:  Obowiązkiem każdego pasażera jest przedstawienie ważnego paszportu oraz wszystkich szczepień i badań wymaganych przez kraj destynacji. Ryanair nie będzie ponosić odpwiedzialności za zwierzęta nie posiadające odpowiednich dokumentów.  W razie wątpliwości, prosimy skontatkować się z lotniskiem kraju destynacji, aby potwierdzić informacje i ważność paszportu dla psa przewodnika.

*Oficjalne zaświadczenie lekarza weterynarii: Właściciele psów przewodników, z krajów, które nie wystawiają paszportów dla zwierząt, zobowiązani są przedstawić oficjalne zaświadczenie od lekarza weterynarii, potwierdzające, iż pies przewodnik spełnia wymogi Programu Podróży ze Zwierzętami.

WIZZ AIR
Wizz Air nie przewozi żywych zwierząt z wyjątkiem psów przewodników podróżujących z ociemniałymi pasażerami dysponującymi dokumentami określonymi w przepisach krajów na trasie przewozu i stosującymi się do tych regulacji.

Intercity
 1. pies asystujący – odpowiednio wyszkolony i specjalnie oznaczony pies, w szczególności pies prze- wodnik osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz pies asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo, pies sygnalizujący atak choroby (np. epilepsji, chorób serca), który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktyw- ne uczestnictwo w życiu społecznym (art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji za- wodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – tekst jednolity Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) wraz z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 r. Nr 64, poz. 399);
  Jeżeli chcesz przewieźć pociągiem psa, kota, świnkę morską czy inne zwierzę domowe – w pociągu PKP Intercity jest to możliwe. Jako właściciel powinieneś zadbać w podróży o swoje zwierzę – dowiedz się, o czym powinieneś pamiętać.

  Pamiętajmy, że większość zwierząt nie przepada za długimi podróżami – często czują się zagrożone lub po prostu chcą odkrywać nowe zakamarki. Dlatego zabierając kota, psa lub inne zwierzęta domowe w podróż pociągiem, powinniśmy zapewnić mu odpowiedni transporter.

  W przypadku upałów można skorzystać z solidnej klatki lub przewiewnego koszyka – taki transporter dla zwierząt będzie również można trzymać na kolanach, by zwierzę czuło się bezpiecznie. O jakich zasadach jeszcze pamiętać, by nie narazić na stres zarówno innych pasażerów, jak i domowych pupili?

  Opłaty

  Bezpłatnie podróżny może przewieźć pod swoją opieką małe zwierzęta domowe (w tym również psy), pod warunkiem, że nie są one uciążliwe dla w współpodróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu itp.), zaś przewożone zwierzęta umieszczone są w odpowiednich pojemnikach.

  Jeżeli nasz czworonożny przyjaciel nie mieści się w specjalnym pojemniku – wówczas należy kupić dodatkowy bilet na przewóz psa. Opłata w takim przypadku wynosi 15,20 złotych.

  Pamiętajmy, że jeżeli współpodróżni zgłoszą sprzeciw z powodu umieszczenia w przedziale zwierzęcia, podróżny powinien zająć miejsce wskazane przez konduktora.

  Gdzie zwierzęta nie mogą przebywać?

  Zwierzęta uwielbiają odkrywać świat i zwykle robią to bardzo spontanicznie, o czym powinni najlepiej wiedzieć ich właściciele. Nawet, jeśli jesteśmy przekonani, że nasze zwierzę jest spokojne – pamiętajmy, że podróż dla kota lub psa jest zupełnie nową sytuacją. Dlatego do niektórych miejsc nawet najspokojniejsze psiaki i kociaki nie powinny mieć wstępu. W pociągach zwierzęta nie mogą przebywać:

  • w wagonach gastronomicznych – z wyjątkiem psów przewodników i psów będących asystentami osób niepełnosprawnych oraz psów szkolonych na psy asystujące;
  • na miejscu do siedzenia;
  • na łóżku w wagonie WL;
  • na miejscu do leżenia w wagonie Bc.

  Nie mam biletu na przewóz psa – co zrobić?

  W przypadku gdy podróżny nie dokonał w kasie opłaty za przewóz psa – może w pociągu TLK, IC, EIC nabyć taki bilet. W pociągu EIP podróżny może nabyć bilet na przewóz psa jeżeli okaże ważny bilet na przejazd danym pociągiem.

  Przypominamy, że za wydanie biletu w pociągu u konduktora pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 10 zł.

§28. Przewóz zwierząt

 1. Podróżny może przewieźć pod swoją opieką bezpłatnie, w ramach bagażu podręcznego – małe zwierzęta domowe (w tym psy), jeżeli nie są one uciążliwe dla współpodróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu itp.). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednich pojemnikach (klatkach, pudłach, koszach itp.), zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody osobom lub mieniu i umieszczone w miejscu przeznaczonym na bagaż podręczny. Podczas przewozu zwierzęta powinny pozostawać w pojemnikach, w których zostały umieszczone.
 2. Pełnoletni Podróżny może przewieźć odpłatnie, pod swoją opieką jednego psa, który nie jest umieszczony w pojemniku pod warunkiem, że:
  1) pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec, z zastrzeżeniem §26 ust. 11;
  2) posiada ważny bilet na przewóz psa, z wyjątkiem psów przewodników oraz aktualnezaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie. Odprawy psów przewodników osób niewidomych lub niedowidzących dokonuje się zgodnie z Taryfą.
 3. W wagonach z miejscami do siedzenia, przewóz zwierząt uzależniony jest od zgody współpodróżnych.
  Zgoda ta nie jest wymagana w przypadku przewozu:
  1) zwierząt w wagonach bezprzedziałowych;2) psów przewodników;
  3) psów asystujących;
  4) psów służbowych z opiekunem.
 4. Przewóz zwierząt w wagonie WL, Bc jest dozwolony, jeżeli Podróżny wykupi wszystkie miejsca w przedziale, na zasadach określonych w §13 ust. 4.
 5. Zwierzęta nie mogą przebywać:
  1) w wagonach gastronomicznych – z wyjątkiem psów przewodników i psów asystujących; 2) na miejscu do siedzenia;
  3) na łóżku w wagonie WL;
  4) na miejscu do leżenia w wagonie Bc.
 6. Podróżny odpowiada za stan sanitarny przedziału, w którym przewozi zwierzęta. Nie mogą one zakłócać spokoju w wagonie, a szczególnie ciszy nocnej, w przeciwnym wypadku stosuje się przepisy ust. 7.
 7. Jeżeli współpodróżni zgłoszą sprzeciw z powodu umieszczenia w przedziale zwierzęcia, Podróżny powinien zająć miejsce wskazane przez konduktora (w innym przedziale, przedsionku lub na korytarzu wagonu), a jeżeli jest to niemożliwe – Podróżny jest zobowiązany opuścić pociąg na najbliższej stacji.W takim przypadku konduktor dokonuje stosownego poświadczenia, które stanowi podstawę do otrzymania ewentualnego zwrotu należności za częściowo niewykorzystany bilet na przejazd, bez potrącenia odstępnego. Zwrot nie przysługuje jeżeli najbliższa stacja zatrzymania pociągu jest stacją przeznaczenia, wskazaną na posiadanym przez Podróżnego bilecie.
 8. Jeżeli Podróżny naruszy przepisy o przewozie zwierząt, określone w ust. 1-7, oprócz ewentualnych należności taryfowych jest zobowiązany uiścić opłatę dodatkową ustaloną na podstawie rozporządzenia MI z dnia 20 stycznia 2005 r. W razie odmowy uregulowania należności konduktor wystawia wezwanie do zapłaty.Na najbliższej stacji Podróżny wraz ze zwierzęciem zobowiązany jest opuścić pociąg.

W takim przypadku konduktor dokonuje stosownego poświadczenia, które stanowi podstawę do otrzymania ewentualnego zwrotu należności za częściowo niewykorzystany bilet na przejazd, po potrąceniu odstępnego. Zwrot nie przysługuje jeżeli najbliższa stacja zatrzymania pociągu jest stacją przeznaczenia, wskazaną na posiadanym przez Podróżnego bilecie.

MPK kraków

R O Z D Z I A Ł IV

PRZEWÓZ ZWIERZĄT I BAGAŻU PODRĘCZNEGO

§9

1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach zwierzęta oraz bagaż podręczny, jeżeli istnieje możliwość takiego umieszczenia ich w pojeździe, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczenie odzieży innych pasażerów, nie ograniczały widoczności kierującemu pojazdem oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu.

2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużym napełnieniu pojazdu pasażerami, kierujący pojazdem może odmówić przewozu bagażu o rozmiarach lub masie stwarzających utrudnienia dla podróżujących osób – powyższe nie dotyczy wózków dziecięcych i inwalidzkich.

3. Przewózrowerówjestdopuszczony:
– w pojazdach wyposażonych w bagażnik zewnętrzny

przystosowany do takiego przewozu – wyłącznie na bagażniku zewnętrznym. W takiej sytuacji przewoźnik jest zobowiązany, aby podczas jednego kursu o każdej godzinie od godziny 9.00 do godziny 19.59 we wszystkie dni tygodnia możliwe było umieszczenie i zdjęcie roweru z bagażnika zewnętrznego na dowolnym przystanku wskazanym przez pasażera,

– w pojazdach nie wyposażonych w tego rodzaju bagażnik – wewnątrz pojazdu, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru np. znaczna ilość pasażerów w pojeździe nie pozwalająca na swobodne wprowadzenie i ustawienie roweru.

4. W pojeździe można przewozić psy pod warunkiem, że posiadają kagańce i trzymane są na smyczy. Inne zwierzęta muszą być umieszczone w koszach, klatkach itp., w sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem szkody.

5. Osoba przewożąca psa ma obowiązek posiadania w trakcie przewozu ważnego zaświadczenia potwierdzającego zaszcze- pienie psa przeciwko wściekliźnie.

6. Nadzór nad bagażem podręcznym i zwierzętami, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera. Przewoźnik odpowiada za bagaż podręczny i zwierzęta tylko w przypadku, gdy szkoda powstała z winy przewoźnika.

 

POLSKI BUS

§9 Zwierzęta i psy przewodnicy

9.1  Zabrania się przewozu zwierząt w autokarze, z wyjątkiem przewozu psów przewodników – asystujących Osobie Niepełnosprawnej.

9.2  Pies asystujący Osobie Niepełnosprawnej powinien posiadać uprząż oraz certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych wymaganych przy wjeździe do kraju stanowiącego cel podróży oraz krajów tranzytowych, jak również innych wymaganych przepisami prawa dokumentów podróży.

LOT

 • Pies, kot oraz tchórzofretka mogą być przewożone na rejsach Polskich Linii Lotniczych LOT. W zależności od wagi i wielkości zwierzęcia, będzie ono mogło podróżować z pasażerem na pokładzie lub w luku bagażowym samolotu.
 • W przypadku podróży do Wielkiej Brytanii, przewóz zwierząt dopuszczony jest jedynie drogą cargo. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o skontaktowanie się z naszym Call Center lub bezpośrednio z działem Cargo.

UWAGA! Prosimy o zapoznanie się z przepisami danego kraju dotyczącymi przewozu zwierząt.

Warunki, które muszą być spełnione:

 • Przewożone zwierzęta muszą posiadać książeczki szczepień (przeciwko wściekliźnie lub nosówce) oraz aktualne zaświadczenia weterynaryjne o stanie zdrowia uwzględniające przepisy kraju wylotu, docelowego oraz portów tranzytowych
 • W przypadku lotów wewnątrz UE wymagany jest specjalny paszport (wydawany przez weterynarza) z opisem m.in. maści, rasy, płci zwierzęcia wraz z numerem Microchipu lub tatuażu,

Przewóz zwierzęcia należy zgłosić z wyprzedzeniem minimalnym 48 godzin przed wylotem (liczba zwierząt przewożonych jednocześnie jednym samolotem jest ograniczona).

Zwierzęta w luku bagażowym

Pojemnik, w którym przewożone będzie zwierzę w luku bagażowym musi spełniać wymogi określone przepisami IATA Live Animals Regulations (Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego):

 • musi być odpowiednio duży, aby zwierzę miało zapewnioną swobodę ruchu i mogło w nim stanąć , obrócić się i położyć,
 • musi być czysty, szczelny i dobrze zamknięty, a jego podłoże musi być wyłożone od wewnątrz materiałem chłonnym,
 • musi być oznaczony właściwa nalepką i odpowiednimi instrukcjami,
 • musi być wyposażony w pojemnik z wodą i jedzeniem,
 • musi być wentylowany z co najmniej trzech stron,
 • nie może mieć doczepionych kółek (jeśli są należy je usunąć podczas odprawy),
 • musi być wykonany z włókna szklanego, metalu, sztywnego tworzywa sztucznego, siatki metalowej, litego drewna lub sklejki.
 • UWAGA! Klatka nie może być wykonana całkowicie z siatek zgrzewanych lub siatki drucianej – tego typu klatki nie nadają się do transportu lotniczego.
 • Należy pamiętać o tym, że przy odprawie może nastąpić odmowa przewozu zwierząt, jeśli klatka jest zbyt mała lub nie odpowiada wymaganiom IATA.

Zwierzęta na pokładzie

Zwierzęta muszą odbyć całą podóz w pojemnikach odpowiednich do ich wagi i rozmiarów* Waga zwierzęcia, wraz z pojemnikiem, przewożonego w kabinie pasażerskiej, nie może przekroczyć 8 kg

Akceptowane wymiary pojemników:

 • Samolot B787: 55/40/20 cm*
 • Samolot B737: 55/40/20 cm*
 • Samolot DH4: 45/30/20 cm*
 • Samolot E70, E75, E95: 45/30/20 cm*

*długość/szerokość/wysokość

Transport innych zwierząt w luku bagażowym samolotu jako ładunek cargo umożliwia LOT CARGO (+48 22 606 7777).
Informacja o dopuszczalnych wymiarach klatek przy przewozie zwierząt jako bagaż w lukach bagażowych dostępna jest w biurach rezerwacji i sprzedaży PLL LOT lub w biurach agentów.

Opłaty za przewóz zwierząt
(PETC- zwierzę w kabinie, AVIH- zwierzę w luku bagażowym)

Za przewóz zwierzęta pobierana jest opłata, która uzależniona jest od wielkości i wagi zwierzęcia.

Uwaga: Waga podana brutto (z torbą lub klatką do transportu).

Rodzaj/kategoria Wielkość Loty krajowe Polska Europa/Bliski Wschód USA, Kanada, Chiny
Małe zwierzę w kabinie PETC do 8 kg 50 PLN* 50 EUR 70 EUR/100CAD/100USD
Zwierzę w luku bagażowym AVIH  –  –
Średnie zwierzę do 15kg 90 PLN* 100 EUR 150 EUR/200CAD/200USD
Duże zwierzę powyżej 15 kg 170 PLN* 200 EUR 300 EUR/400CAD/400USD
*W przypadku rejsów krajowych naliczany jest dodatkowo podatek VAT w wysokości 8%. W przypadku odlotów z portów polskich należy doliczyć dodatkową opłatę serwisową:

 • rejsy międzykontynentalne – 70 PLN,
 • rejsy międzynarodowe – 65 PLN,
 • rejsy krajowe – 47 PLN

Pies przewodnik i inne

Pies przewodnik dla osoby niewidomej, niesłyszącej lub inny pies asystujący osobie z dysfunkcją fizyczną lub emocjonalną przewożony jest bezpłatnie na trasie do USA i z USA. Dla psów tych nie stosuje się ograniczenia wagowego, jak również nie wymaga się klatki. Pies powinien być na smyczy, nie musi mieć założonego kagańca. Jednakże osoba podróżująca z psem przewodnikiem musi mieć przy sobie kaganiec.

Zgłoszenie chęci przewozu zwierzęcia na pokładzie

Przewóz zwierzęcia należy zgłosić z wyprzedzeniem minimalnym 48 godzin przed wylotem (liczba zwierząt przewożonych jednocześnie jednym samolotem jest ograniczona). Proszę kontaktować się z naszym Call Centerw celu potwierdzenia możliwości przewozu zwierzęcia na danym rejsie.

UWAGA! Pasażerom przewożącym zwierzę jako bagaż nierejestrowany (PETC) nie przydziela się miejsc w pierwszych rzędach klasy serwisowej.

Szczegółowych informacji o warunkach przewozu i opłatach udzielają biura rezerwacji i sprzedaży PLL LOT S.A..

Możliwość przywozu zwierząt towarzyszących w celach niehandlowych z krajów trzecich

Przywóz zwierząt w celach handlowych z krajów trzecich